2015 Autumn Semester Seminar of Macromolecular

2015 Autumn Semester Seminar of Macromolecular

 

Time: 9:00 a.m., Jan 9th, 2016. Location: Room 110, Research Building 16

 

Schedule

 

Time

Topic

Speaker

 

09:00-09:15

Oral Presentation

Prof. Xuhong Guo

 

09:15-09:20

 

Dr. Rui Zhang

 

09:20-09:25

 

Dr. Jie Wang

 

09:25-09:30

 

Dr. Yisheng Xu

 

09:30-09:50

 

Dr. Kaimin Chen

1

09:50-10:00

 

Dr. Xiaogang Gu

2

10:00-10:10

 

Dr. Yulin Shi

3

10:10-10:20

Polysaccharide Functional Nanoparticles Prepared by Flash Nanoprecipitation through Multi-Inlet Vortex Mixer

Mingwei Wang

4

10:20-10:30

 

Weina Wang

 

10:30-11:00

Coffee Break

Xiaochi Liu

5

11:00-11:10

The Influence of Comb-type

Copolymer on Flow ability of Crude Oil

Tao Li

6

11:10-11:20

 

Yuchuan Tian

7

11:20-11:30

Catechol modified HA-BSA coacervate as anti-hyperplasia drug delivery system

Ang Li

8

11:30-11:40

 

Xiaohan Wang

9

11:40-11:50

 

Zhenyu Yuan

10

11:50-12:00

 

Yunwei Wang

 

12:00-12:40

Lunch Time

Yiming Wang

Haoya Han

11

12:40-12:45

 

Mengxue Wang

12

12:45-12:50

 

Hang Liu

13

12:50-12:55

 

Hanqing Zhao

14

12:55-13:00

 

Kui Meng

15

13:00-13:05

Effects of Amphiphilic Copolymers SMASS on Rheological Properties of Coal-water Slurry

Kai Huang

16

13:05-13:10

 

Zhenchuan Yu

17

13:10-13:15

 

Xianjing Jia

18

13:15-13:20

 

Miaomiao Liu

19

13:20-13:25

 

Jiahua Wang

20

13:25-13:30

 

Xue Qin

 

13:30:-14:00

Coffee Break

21

14:00-14:05

 

Zhiqiang Qiu

22

14:05-14:10

 

Jun Ma

23

14:10-14:15

The research of degradation and in-situ tension synchrotron radiation SAXS / WAXS of medical biodegradable polymer blends

Jianjun Wang

24

14:15-14:20

 

Zheqi Shen

25

14:20-14:25

 

Decheng Gai

26

14:25-14:30

 

Yu Wang

 

14:30-15:00

Summary

 

 

The End