Journal

2022


1. Kai Qu, Jipeng Xu, Liheng Dai, Yixing Wang, Hongyan Cao, Dezhu Zhang, Yulin Wu, Weiyi Xu, Kang Huang, Cheng Lian, Xuhong Guo, Wanqin Jin, Zhi Xu*, Electrostatic-Induced Crystal-Rearrangement of Porous Organic Cage Membrane for CO2 Capture, Angew Chem Int Ed 2022, 61(31), 202205481.

2. Wenjuan Zhou; Peng Ding; Chenglin Zhang; Bohang Wu; Xuhong Guo; Martien A Cohen Stuart; Xuhui Zhou; Junyou Wang*, Regulated polyion complex vesicles for efficient photothermal therapy,Adv Funct Mater 2022, 32(17), 2108729.

3. Jianan Huang, Yifan Gao, Peng Ding, Xuhong Guo, Martien A Cohen Stuart, Junyou Wang*, Rational Polyelectrolyte Design Enables Multifunctional Polyion Complex Vesicles, ACS Appl Mater Interfaces 2022, 14(4), 6048-6056.

4. Liang Sun, Haoya Han, Zhiyong Liu*, Zhinan Fu, Chen Hua, Enguang Ma, Jiangtao Guo, Jichang Liu, Li Li, Bo Fang, and Xuhong Guo*, Immobilization of Gold Nanoparticles in Spherical Polymer Brushes Observed by Small Angle X-ray Scattering, Langmuir 2022, 38(5), 1869-1876.

5. Zhenshan Li, Qi Li, Rong Jiang, Yan Qin, Yan Luo, Jinsong Li, Wei Kong, Zhiguo Yang, Chao Huang, Xin Qu, Tao Wang, Lin Cui, Gang Wang, Shengchao Yang, Zhiyong Liu*, Xuhong Guo, An electrochemical sensor based on a MOF/ZnO composite for the highly sensitive detection of Cu(II) in river water samples, RSC Advances 2022, 12(9), 5062-5071.

6. Lingshan Li, Min Li, Zhiqiang Qiu, Kaimin Chen, Yisheng Xu, Xuhong Guo, Jie Wang*, Catalytic Activity Comparison of Gold Nanoparticles in Annealed and Quenched Spherical Polyelectrolyte Brushes, Chemistry Letters 2022, 51(3), 284-287.

7. Ming Chen, Fang Zhao*, Wenting Fan, Jian Li, Xuhong Guo*, Chen Hua, Ziwei Li, Kaimin Chen*, Liang Sun, Liang Yu, Xuhong Guo*, Proof-of-concept study of a new microflow electrochemical cell design for gas-evolving reactions, Ind Eng Chem Res 2022, 61(10), 3781-3787.

8. Chen Hua, Ziwei Li, Kaimin Chen*, Liang Sun, Liang Yu, Xuhong Guo*, Tunable Protein Adsorption by Zwitterionic Spherical Poly(CBAA) Brushes Prepared via Photo-emulsion PolymerizationInd Eng Chem Res 2022, 62(12), 4460-4468.

9. Qi Li, Pengcheng Wu, Yufang Huang, Peng Chen, Keliang Wu, Jianning Wu, Yan Luo, Lele Wang, Shengchao Yang*, Zhiyong Liu*, Xuhong Guo, A novel lattice-embedded ZnO@TiO2(B) nanoflowers promotes photocatalytic production of H2, Int J Hydrogen Energy 2022, 47(35), 15641-15654.

10. Enguang Ma, Kai Chen, Liang Sun, Zhinan Fu, Jiangtao Guo, Jichang Liu, Jigang Zhao, Zhiyong Liu, Zhigang Lei, Li Li, Xiao Hu, Xuhong Guo*, Rapid Construction of Green Nanopesticide Delivery System Using Sophorolipids as Surfactant by Flash Nanoprecipitation, J Agri Food Chem 2022, 70, 4912-4920.

11. Sandra Forg, Alexandra Karbacher, Zhishuang Ye, Xuhong Guo, Regine von Klitzing*, Co-polymerization kinetics of Dopamine Methacrylamide during PNIPAM microgel synthesis for increased adhesive properties, Langmuir 2022, 38(17), 5275-5285.

12. Chenxu Wang, Feng Yu, Ke Lu, Zhimou Wang, Jie Yu, Wentao Bao, Gang Wang, Banghua Peng, Xuhong Guo, Facile Synthesis of Metal-Organic Framework ZIF-67 via a Multi-Inlet Vortex Mixer Using Various Solvents: MeOH, EtOH, H2O, and Baijiu, Ind Eng Chem Res 2022, 61(23), 7952-7961.

13. Shan Wang, Weifang Zhang, Jiayu Yan, Guihua Meng, Lin Cui, Wenjuan Li, Zhiyong Liu, Xuhong Guo, Green Reduction of Graphene Oxide by Macromolecular CMCS to Prepare Self-Healing Conductive Hydrogel Wound Dressing with Drug/Photothermal Antibacterial Activity, Macromol Mater Eng 2022, 307(7), 2100878.

14. Ziwei Xia, Zhinan Fu*, Li Li*, Enguang Ma, Liang Sun, Qinyu Ma, Xuhong Guo*, Scalable Manufacture of Curcumin-loaded Chitosan Nanocomplex for pH-Responsive Delivery by Coordination-Driven Flash Nano-complexation, Polymers 2022, 14(11), 2133.

15. Yan Qin, Tong An, Hao Cheng, Weihua Su, Guihua Meng, Jianning Wu, Xuhong Guo, Zhiyong Liu, Functionalized halloysite nanotubes as chlorpyrifos carriers with high adhesion and temperature response for controlling of beet armyworm, Appl Clay Sci 2022, 222, 106488.

16. Tong An, Yan Qin, Hao Cheng, Jianning Wu, Weihua Su, Guihua Meng, Hongxiao Wei, Chenhui Sun, Zhiyong Liu, Xuhong Guo, TiO2-WO3 activated weathered lignite coating phosphate fertilizer to improve longitudinal migration efficiency, J Clean Prod 2022, 351, 131549.

17. Yifang Zhang, Xuanyu Yue, Shengchao Yang, Xianglong Li, Lin Cui, Xiaobin Cui, Yue Shi, Zhiyong Liu, Xuhong Guo, Yongsheng Li, Long circulation and tumor-targeting biomimetic nanoparticles for efficient chemo/photothermal synergistic therapy, J Mater Chem B 2022, 10(26), 5035-5044.

18. He Dong, Zhouyang Wu, Xinyuan Li, Xuhong Guo, and Jun Xu*, Inhibition of Asphaltene Precipitation by Ionic Liquid Polymers Containing Imidazole Pendants and Alkyl Branches, Energy & Fuels 2022, 36(13), 6831-6842.

19. Qiang Chen, Kai Chen, Feng Yu,* Aixia Guo, Siqing Zou, Mei Zhou, Jiangwei Li, Jianming Dan, Yongsheng Li, Bin Dai,* Xuhong Guo*, Confined Jet Impingement Continuous Microchannel Reactor Synthesis of Ultra-high Quality Mesoporous Silica Nanospheres for CO2 Capture, Ind Eng Chem Res 2022, 61(26), 9300-9310.

20. Rizwan Ahmed Bhutto, Mingwei Wang*, Zhinan Fu; Mingwei Wang, Jie Yu; Fang Zhao, Santosh Khanal, Adeel Halepoto, Junyou Wang, Martien A Cohen Stuart, Xuhong Guo*, Facile controlling internal structure of β-carotene-loaded protein nanoparticles by Flash Nanoprecipitation, Materials Letters 2022, 321, Correction Aug 15 2022.

21. Qiang Chen, Xueyan Xue, Ying Liu, Aixia Guo, Kai Chen, Jiao Yin, Feng Yu*, Hui Zhu*, Xuhong Guo*, Shear-Induced Fabrication of SiO2 Nano-meshes for Efficient Uranium Capture, J Hazard Mater 2022, 438, 129524.

22. Keke Pan, Feng Yu*, Zhisong Liu, Xia Zhou, Ruobing Sun, Wenjian Li, Huanhuan Zhao, Minmin Liu, Xuhong Guo, Bin Dai, Enhanced low-temperature CO-SCR denitration performance and mechanism of two-dimensional CuCoAl layered double oxide, J Environ Chem Eng 2022, 10(3), 108030.

23. Jian Li, Fang Zhao*, Wenting Fan, Ming Chen, Xuhong Guo*, Automatic Measurement and Analysis of Kinetics for Photocatalytic Reactions in Continuous Microflow, Chem Eng J 2022, 447, 137546.

24. Liheng Dai, Kang Huang, Zhaodi Xiong, Kai Qu, Yixing Wang, Sichen Pang, Dezhu Zhang, Fang Xu, Linfeng Lei, Xuhong Guo, Zhi Xu*, Two-dimensional heterogenous channels incorporated by enhanced-surface hydrophilic hollow ZIF-8 nanocrystals for ultrafast water permeation, J Membr Sci 2022, 661, 120943 01-10.

25. Yinglin Zhang, Long Chen*, Bo Yan, Fuping Zhang, Yulin Shi*, Xuhong Guo*, Regeneration of textile sludge into Cu8S5 decorated N, S self-doped interconnected porous carbon as an advanced bifunctional electrocatalyst for overall water splitting, Chem Eng J 2022, 451, 138497/1-10.

26. Peilong Ji, Lele Wang, Shanshan Chen, Qining Wen, Jianning Wu, Guihua Meng, Juan Hou, Zhiyong Liu, Xuhong Guo, Enhanced photo-Fenton activity of γ-Fe2O3/Bent modified with BiVO4 under visible light, Chem Phys Lett 2022, 786, 138987.

27. Keke Pan, Feng Yu, Yonghua Yao, Huhu Wang, Zhisong Liu, Wenjian Li, Fei Gao, Mei Zhou, Xuhong Guo, Bin Dai, Three-Dimensional Spherical CuCoAlOx Catalyst with a Micro-/Nanoporous Structure for Low-Temperature CO-SCR Denitration, Ind Eng Chem Res 2022, 61(35), 12966-12977.

28. Wenting Fan, Fang Zhao, Ming Chen, Jian Li, Xuhong Guo, Accelerated and simplified synthesis of magnetic mesoporous nanoparticles in a continuous multistep microfluidic system, Chem Eng Process 2022, 181, 109104.

29. Yang Zheng, Kaisheng Sun, Jianxiang Pang, Juan Hou, Gang Wang, Wen Guo, Liping Wang, Xuhong Guo, Long Chen, Ternary cobalt-iron-manganese layered double hydroxides with 1D/2D hierarchical nanostructure for oxygen evolution reaction and urea oxidation reaction, J Alloys Compd 2022, 925, 166754.

30. Hao Xu, Shengyu Bai, Guanyao Gu, Yuliang Gao, Xun Sun, Xuhong Guo, Fuzhen Xuan, Yiming Wang, Bioinspired Self-Resettable Hydrogel Actuators Powered by a Chemical Fuel, ACS Appl Mater Interfaces 2022, 14(38), 43825-43832.

31. Yufeng Liu, Xianzhi Yuan, Mingbao Huang, Zhipeng Xiang, Shuzhi Hu, Zhiyong Fu, Xuhong Guo, Zhenxing Liang, Redox-Modulated Host-Guest Complex Realizing Stable Two-Electron Storage Viologen for Flow Battery, Ind Eng Chem Res 2022, 61(39), 14508-14514.

32. Yikun Cheng, Yun Luo, Yang Zheng, Jianxiang Pang, Kaisheng Sun, Juan Hou, Gang Wang, Wen Guo, Xuhong Guo, Long Chen, Self-supporting one-dimensional ZnFe-BDC for electrocatalysis oxygen evolution reaction in alkaline and natural seawater, Int J Hydrogen Energy 2022, 47(84), 35655-35665.

33. Yun Luo, Xiaodong Yang*, Li He, Yang Zheng, Jianxiang Pang, Liping Wang, Rong Jiang, Juan Hou, Xuhong Guo*, and Long Chen*, Structural and electronic modulation of iron-based bimetallic metal-organic framework bifunctional electrocatalysts for efficient overall water splitting in alkaline and seawater, ACS Appl Mater Interfaces 2022, 14(41), 46374-46385.

34. Liang Sun, Zhinan Fu*, Enguang Ma, Jiangtao Guo, Ziyu Zhang, Wenxin Li, Li Li, Zhiyong Liu*, Xuhong Guo*, Ultrasmall Pt Nanozymes Immobilized on Spherical Polyelectrolyte Brushes with Robust Peroxidase-Like Activity for Highly Sensitive Detection of Cysteine, Langmuir 2022, 38(42), 12915-12923.

35. Wenxin Li, Zhi Yongliu, Shengchao Yang, Jian Ningwu, Liang Sun, Enguang Ma, Huagui Yang*, Xuhong Guo*, Highly dispersed Pt species anchored on W18O49 nanowires mediate efficient and durable hydrogen evolution in acidic water, Sci China Mater 2022, DOI101007/s40843-022-2258-3, Ahead of Print

36. Kai Qu, Kang Huang, Jipeng Xu, Liheng Dai, Yixing Wang, Hongyan Cao, Yongsheng Xia, Yulin Wu, Weiyi Xu, Zhizhen Yao, Xuhong Guo, Cheng Lian, Zhi Xu*, High-efficiency CO2/N2 separation enabled by rotation of electrostatically anchored flexible ligands in metal-organic framework, Angew Chem Int Ed2022, e202213333

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14